Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., CIF: B-65235087, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42015, Foli 12, Fulla Nº B-399177, Inscripció 1. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ifs.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. o a tercers.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´Internet de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P.

Amb els límits establerts a la llei, VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´Internet de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P.

Així mateix, per accedir als serveis que VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ BENET, 8 – 08302 MATARÓ (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a info@ifs.cat

Per poder accedir a zona privada l’ usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’ usuari i clau d’ accés que haurà d’ introduir a la Web.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no es fa responsable del mal us de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’ usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’ accés com a usuari, impedint l’ us indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@ifs.cat, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´usuari.

VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ús o mal ús d´un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´intent d´utilitzar o d´utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. com a l´accedir a la informació d´altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´última vegada que l´usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu pro

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. Els drets de Propietat Intel·lectual i d´explotació i reproducció d´aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per VICENTE FONT SASTRE, S.L.P., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de VICENTE FONT SASTRE, S.L.P.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.